Cennik

Cennik DOFINANSOWANY pobytu Dziecka
w Żłobku KOLOROWE KROPKI:

 

Cennik abonamentu na rok 2022

Cennik DOFINANSOWANY obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
poniższe ceny uwzględniają już wszystkie dotacje do pobytu Dziecka w żłobku

Miesiąc

Wysokość czesnego za miesiąc
dla dzieci zamieszkałych
w Gminie Skawina *)

Wysokość czesnego za miesiąc
dla dzieci NIE zamieszkałych
w Gminie Skawina **)

przed odliczeniem
dotacji z RKO***)

po odliczeniu
dotacji z RKO***)

przed odliczeniem
dotacji z RKO***)

po odliczeniu
dotacji z RKO***)

styczeń

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

luty

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

marzec

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

kwiecień

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

maj

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

czerwiec

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

lipiec

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

sierpień

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

wrzesień

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

październik

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

listopad

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

grudzień

1 200,00

800,00

1 500,00

1 100,00

*) zawiera dotację z Gminy Skawina oraz dotację z rządowego programu Maluch+ 2022
**) zawiera dotację z rządowego programu Maluch+ 2022
***) w przypadku przyznania dotacji na dziecko z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, zostanie ona zwrócona rodzicom po wpłacie z ZUS

Przepisy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewidują wprowadzenie dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dla dziecka nieobjętego nowym świadczeniem opiekuńczym. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez ceny wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący – tj. dotacji gminnych i rządowych).

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;
  • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w instytucji opieki.

Rodzicom dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia na drugie i każde kolejne dziecko będzie natomiast przysługiwał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany na rachunek Rodzica – w sumie 12 tys. złotych. Wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500 zł. Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać, czy Kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie MRiPS: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

Rozróżnienie cen dla dzieci zamieszkałych i nie zamieszkałych w Gminie Skawina wynika z Uchwały nr XXV/354/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Skawina. Uchwała ta w § 2 wprowadziła (do tej pory nieistniejący) podział na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skawina, na które dotacja przysługuje, oraz pozostałe, pozbawione w ten sposób dotacji. Uchwała weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2021 roku.

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1848662,uchwala-nr-xxv35420-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-25-listopada-2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-u.html

Cennik abonamentu na rok 2021

Cennik DOFINANSOWANY obowiązuje od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
poniższe ceny uwzględniają już wszystkie dotacje do pobytu Dziecka w żłobku

Pobyt całodzienny dziecka
(do 10 godzin dziennie):

Cena miesięczna:

dziecko zamieszkałe w Gminie Skawina

850,00 zł
dziecko NIE zamieszkałe w Gminie Skawina 1 150,00 zł

 Powyższe rozróżnienie wynika z Uchwały nr XXV/354/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2020 (!) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Skawina. Uchwała ta w § 2 wprowadziła (do tej pory nieistniejący) podział na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skawina, na które dotacja przysługuje, oraz pozostałe, pozbawione w ten sposób dotacji.
Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2021 roku. Mogą Państwo zapoznać się z nią już obecnie, jeszcze przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1848662,uchwala-nr-xxv35420-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-25-listopada-2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-u.html 

Cennik abonamentu na rok 2020

Cennik DOFINANSOWANY obowiązuje od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.
poniższe ceny uwzględniają już wszystkie dotacje do pobytu Dziecka w żłobku

Pobyt całodzienny dziecka
(do 10 godzin dziennie):

Cena miesięczna:

dziecko zamieszkałe w Gminie Skawina

765,00 zł
dziecko NIE zamieszkałe w Gminie Skawina (od 1.01.2021 r.) 1 065,00 zł

Powyższe rozróżnienie wynika z Uchwały nr XXV/354/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2020 (!) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Skawina. Uchwała ta w § 2 wprowadziła (do tej pory nieistniejący) podział na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skawina, na które dotacja przysługuje, oraz pozostałe, pozbawione w ten sposób dotacji.
Uchwała wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2021 roku. Mogą Państwo zapoznać się z nią już obecnie, jeszcze przed publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1848662,uchwala-nr-xxv35420-rady-miejskiej-w-skawinie-z-dnia-25-listopada-2020-w-sprawie-wysokosci-i-zasad-u.html 

Opłata wpisowa

Cennik obowiązuje na lata 2021 i 2022

Wpisowe dla dzieci: Cena opłaty wpisowej w złotych
opłata wpisowa dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do żłobka (ubezpieczenie zawarte w opłacie) 500,00
opłata wpisowa dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku na kolejny rok szkolny (ubezpieczenie zawarte w opłacie) 300,00

Wyżywienie

Wyżywienie:
Cena za dzień w złotych:
Catering całodzienny 14,00

Dni wolne Żłobka

W roku szkolnym 2020/2021 Żłobek będzie zamknięty w następujące dni:

  • 24 grudnia, 28 – 31 grudnia 2020 r. oraz 4-5 i 7-8 stycznia 2021 r. (przerwa świąteczna od 24.12.2020 r. do 10.01.2021 r. włącznie)
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek po Bożym Ciele)
  • 26.07.2021 - 08.08.2021 r. (przerwa wakacyjna)

Dodatkowo 02.04.2021 r. (Wielki Piątek) żłobek będzie czynny do godz. 16:00.