Kolorowe Kropki – Żłobek Skawina

Cennik DOFINANSOWANY pobytu Dziecka w żłobku KOLOROWE KROPKI

Miesiąc
Wysokość czesnego za miesiąc dla dzieci zamieszkałych w gminie Skawina
Przed odliczeniem dotacji z RKO***
Po odliczeniu dotacji z RKO***
Styczeń
1200,00
800,00
Luty
1450,00
1050,00
Marzec
1450,00
1050,00
Kwiecień
1450,00
1050,00
Maj
1450,00
1050,00
Czerwiec
1450,00
1050,00
Lipiec
1450,00
1050,00
Sierpień
1450,00
1050,00
Wrzesień
1450,00
1050,00
Październik
1450,00
1050,00
Listopad
1450,00
1050,00
Grudzień
1450,00
1050,00
Miesiąc
Wysokość czesnego za miesiąc dla dzieci NIE zamieszkałych w gminie Skawina
Przed odliczeniem dotacji z RKO***
Po odliczeniu dotacji z RKO***
Styczeń
1500,00
1100,00
Luty
1750,00
1350,00
Marzec
1750,00
1350,00
Kwiecień
1750,00
1350,00
Maj
1750,00
1050,00
Czerwiec
1750,00
1350,00
Lipiec
1750,00
1350,00
Sierpień
1750,00
1350,00
Wrzesień
1750,00
1350,00
Październik
1750,00
1350,00
Listopad
1750,00
1350,00
Grudzień
1750,00
1350,00

*Zawiera dotacje z Gminy Skawina oraz dotacje z rządowego programu Maluch+ 2023

**Zawiera dotacje z rządowego programu Maluch+ 2023

***W przypadku przyznania dotacji na dziecko z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, zostanie ona zwrócona rodzicom po wpłacie z ZUS

Przepisy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewidują wprowadzenie dofinansowania do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dla dziecka, nie objętego nowym świadczeniem opiekuńczym. Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nie objętego Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat i będzie polegało na obniżeniu przez podmiot prowadzący taką instytucję miesięcznej opłaty ponoszonej za pobyt (bez ceny wyżywienia, ale z uwzględnieniem zniżek zapewnionych przez podmiot prowadzący – tj. dotacji gminnych i rządowych).

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak, niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Rodzicom dzieci w wieku do ukończenia od 12 do 36 miesiąca życia na drugie i każde kolejne dziecko będzie natomiast przysługiwał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany na rachunek rodzica – w sumie 12 tys. złotych. Wypłacany będzie w częściach miesięcznych wynoszących (z założenia) 500zł. Rodzice będę mogli samodzielnie wskazać, czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000zł przez 12 miesięcy.

Rozróżnienie cen  dla dzieci zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Skawina wynika z Uchwały nr XXV/354/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2020 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce innych niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Skawina. Uchwała ta §2 wprowadziła (do tej pory nieistniejący) podział dzieci zamieszkałe w Gminnie Skawina, na które dotacja przysługuje oraz pozostałe, pozbawione w ten sposób dotacji. Uchwała weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2021 roku.

UCHWAŁA NR XXV/354/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 25 listopada 2020

Opłata wpisowa

Wpisowe dla dzieci
Cena opłaty zapisowej w złotych
Opłata wpisowa dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do żłobka (ubezpieczenie zawarte w opłacie)
500,00
Opłata wpisowa dla dzieci kontynuujących uczęszczanie do żłobka (ubezpieczenie zawarte w opłacie)
300,00

Wyżywienie

Wyżywienie
Cena za dzień w złotych
Catering całodzienny
18,50